You want to learn from experience, but you want to learn from other people’s experience when you can.
Warren Buffet
Warren Buffett
American Investor
Tower of PowerWarren Buffet